Meteen naar de inhoud

privacy

(english version)

privacy
Uitgeverij petrichor verzamelt zelf geen gegevens van bezoekers van de website. De cookie-vragen die u voorgeschoteld krijgt zijn van de host van deze site.

over persoonsgegevens
Door u verstrekte persoonsgegevens worden slechts gebruikt zodat op een goede en effectieve manier de producten of diensten geleverd kunnen worden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgegeven persoonsgegevens (naam, adres, email) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • voor administratieve doeleinden, om gedane bestellingen te verwerken, te verzenden en de verschuldigde betalingen te innen;
  • verzending (per e-mail) van: aanbiedingen, nieuwsbrieven.

petrichor verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het enige dat petrichor systematisch vastlegt is uw mailadres en eventueel uw rol om mail te ontvangen (lezer, recensent, vormgever, organisator van evenementen, redacteur etc.).
Indien u niet langer reclame wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u u daarvoor afmelden door een mail te sturen met het verzoek geen berichten van crU meer te ontvangen.
En andersom natuurlijk ook, als u op de hoogte wilt blijven, stuur dan een mail met een bericht van die strekking.


privacy
Petrichor itself does not collect data from visitors to the website. The cookie questions that are presented to you are from the host of this site.

about personal data
Personal data provided by you will only be used so that the products or services can be delivered in a good and effective manner and in order to comply with legal obligations. The specified personal data (name, address, email) are processed for the following purposes:

for administrative purposes, to process, ship and collect payments due;
sending (by e-mail) of: offers, newsletters.

petrichor does not provide personal data to third parties without prior permission, unless this is necessary to comply with a legal obligation.
The only thing that Petrichor systematically records is your email address and possibly your role to receive mail (reader, reviewer, designer, event organizer, editor, etc.).
If you no longer wish to receive advertising via e-mail or other electronic messages, you can unsubscribe by sending an e-mail with the request that you no longer receive messages from crU.
And vice versa, of course, if you want to stay informed, send an email with a message to that effect.

[ up ]

 

 

mail
facebook
twitter
insta